Manifestació #16F Pel dret a l’habitatge

Pel dret a l’habitatge. Contra el genocidi financer, assenyalem als responsables i exigim dació en pagament retroactiva, lloguer social i stop desnonaments ja!

La pressió ciutadana ha aconseguit que s’admeti a tràmit la ILP per la dació en pagament retroactiva, el lloguer social i una moratòria de desnonaments.

El #16F tenim una cita amb la conquesta dels nostres drets.

Llegeix el manifest.
Web de les manifestacions a nivell estatal

El #16F sortim al carrer pel dret a l’habitatge, perquè el genocidi financer té els dies comptats. Perquè els drets humans no es negocien.

Sí que es pot!

El PP accepta tramitar la ILP sobre la dació en pagament retroactiva

Contra tot pronòstic, i mentre la resta de grups dedicava els seus torns a criticar la negativa del PP a permetre que es tramiti la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dació en pagament, els populars han decidit rectificar.

La portaveu de la PAH, Ada Colau i altres representants de les entitats promotores de la iniciativa, que assistien al ple a la tribuna de convidats, han sortit un moment i han tornat somrients. El PP va virar just abans d’arribar a port, i ho va argumentar recorrent a arguments tècnics.

Segons el portaveu parlamentari dels populars, Alfonso Alonso, el president del Congrés, Jesús Posada, va confirmar al PP que la tramitació de la ILP no entorpiria la llei que prepara el Govern sobre el tema: les dues iniciatives es desenvoluparien per tràmit d’urgència.

El cas és que des de fa unes hores, quan el PP ha confirmat a les entitats promotores de la iniciativa que no recolzaria la seva tramitació, la pressió sobre el partit s’ha redoblat.

Centenars de persones protestaven fora de la Cambra baixa quan ha arribat el canvi de posició. L’encarregat d’explicar la posició del grup del PP ha estat el diputat murcià Teodoro García Egea, que s’ha bolcat a denunciar la gestió del PSOE al Govern i el seu llegat. “Entenem la seva situació i el seu enuig, sobretot amb el Govern anterior”, ha dit sobre els afectats pel drama hipotecari, que avui deixa dos suïcidis, els d’un matrimoni a Palma, al·ludits diverses vegades en el debat d’aquesta tarda.

EL TRÀMIT I EL VOT

El PP permet així que la ILP per la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social sigui debatuda, tot i que això no significa que la recolzi.

Font: El Periódico

Concert Solidari de Nadal

Concert Solidari de la PAH Alt Penedès
Escrit per Anna Vallhonesta
dimarts, 18 de desembre de 2012 00:29
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca farà un concert solidari aquest dissabte per recaptar aliments per les famílies més afectades per la crisi. Tot i que l’objectiu és recollir aliments nadalencs perquè totes les famílies puguin viure el Nadal de la millor manera possible, s’accepten tot tipus de productes. Moltes de les famílies, només podran accedir als aliments que els donen a Càritas o al Rebost Solidari  i per això han decidit organitzar aquest concert. Sobretot es demanen neules, torrons, brou, galets o figures de massapà, entre d’altres. Tot i així, no és obligatori dur res. Només cal que en portin aquelles persones que puguin. El concert es farà a l’Auditori de l’Escola de Música a les 7 del vespre d’aquest dissabte a l’edifici de l’Ateneu i hi actuaran diversos grups i persones a títol individual com: Catarsi, Enano Elmo, Sisu Coromina, Grup de Saxos de l’Escola de Música, Fedra (Ball Flamenc), Patrícia i Nati (Piano i veu), Jordi Hill i Dança Tribal. Després del concert també hi haurà un cagatió popular que es farà al mateix auditori.

COMUNICAT

LES PLATAFORMES D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH’S) DE CATALUNYA DENUNCIEN A CATALUNYA BANC (CX) COM L’ENTITAT QUE MÉS DESNONA I EXECUTA

Després de constatar que Catalunya Caixa, avui Catalunya Banc, era una de les pitjors entitats financeres a Catalunya pel volum d’execucions hipotecàries, desnonaments, mala praxis general i mal tracte a la gent afectada, el passat 5 de novembre més de 20 PAH’s catalanes ens vam coordinar per a realitzar una acció a la central de CX. L’objectiu d’aquella acció no era un altre que aconseguir una interlocució amb la central que permetés desbloquejar els centenars de casos de persones víctimes de l’estafa hipotecària.
Recordem que el cas de CX és dels més greus, donat que és probablement l’entitat que més executa i desnona a Catalunya, malgrat ser la segona entitat financera que més diners públics ha rebut de l’estat per sanejar la seva mala gestió. Recentment hem conegut que, a través del FROB, l’entitat ha estat rescatada amb quasi 10.000 milions d’euros, però en canvi aquesta entitat no ha fet res per rescatar a les persones a les que va estafar amb hipoteques abusives i taxacions inflades. Tampoc l’estat ha condicionat els diners públics entregats, ni ordenant l’aturada dels desnonaments, ni reclamant els milers de pisos buits en mans de CX per a destinar-los a lloguer social.
Des del passat 5 de novembre, quan vam aconseguir que s’obrís finalment una negociació col·lectiva,les PAH’s catalanes hem aturat les nostres accions de pressió a les oficines i la central de CX, a l’espera que el procés d’interlocució donés fruits, tal i com s’havia compromès l’entitat. El nostre objectiu sempre ha estat aconseguir solucions per als casos de persones que, contra la seva voluntat, no poden fer front a la hipoteca de la seva vivenda habitual.
Desgraciadament, després de nombroses reunions i un gran esforç per part de les PAH’s que, sense quasi recursos, han hagut de recopilar tota mena de documentació dels casos requerida per l’entitat, ens veiem obligades a constatar que CX ha menyspreat la negociació col·lectiva, no oferint pràcticament cap resultat i fent-nos perdre temps que no tenim. CX ha jugat amb les vides de les persones a les que ha estafat i ara, dos mesos després, podem afirmar que ha jugat amb la bona fe de les PAH’s catalanes. Per resumir-ho en xifres, de 321 casos presentats, només s’han signat 11 dacions.
Per tant, avui 7 de gener de 2013, amb l’entrada d’any, les PAH’s catalanes declarem a CX la pitjor entitat financera de Catalunya, la més vulneradora de drets humans, i anunciem que iniciem una campanya d’accions, pacífiques però contundents, que mantindrem fins que no veiem resultats en la negociació oberta. Així mateix, convidem a tota la ciutadania a recolzar aquesta negociació sumant-se a les accions de pressió que anunciarem aquest proper dimecres 9 de gener.
Us demanem que estigueu atents i atentes. Dimecres anunciarem les convocatòries que donaran inici a la campanya ciutadana per aturar el genocidi financer perpetrat per Catalunya Banc – CX. Hi ha vides en joc!

Nous Ajuts de la Generalitat per families en lloguer o hipoteca

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 329

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

AGÈNCIA DE L’hABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ

TES/2932/2012, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per

a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, i per atendre

persono d’exeecsu qciuóe hhiapno tpeecràdruiat .l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament

L’article 72.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada

per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que regula el

sistema de prestacions per al pagament del lloguer, disposa que aquest està integrat

per dos tipus de prestacions. A l’apartat b) es regulen les prestacions d’urgència

especial per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en

situacions especials.

El mateix article disposa que aquestes prestacions tenen el caràcter de prestacions

econòmiques d’urgència social, s’atorguen sense concurrència, sempre que es

tingui l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària o especialitzada,

i són compatibles amb d’altres ajuts i prestacions que els beneficiaris puguin rebre

per conceptes diferents dels establerts per aquest article.

Així mateix, s’estableix que les actuacions susceptibles de ser protegides, de

conformitat amb l’article 68, que tinguin per finalitat l’allotjament en règim d’arrendament

de persones o unitats de convivència amb necessitats d’habitatge, es poden

beneficiar del sistema de prestacions que regula el present article i, també, d’altres ctiopnufso dr’majiutatst aamdrbe çleasts d ai slpeso spiecriosonns eis e al mfinba dniçfaicmuletnatt sd eenls epll paangs adm’heanbti tdaetlg lel.oguer, de

L’article 5 de la Llei 13/2009, de 27 de juliol, de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, modificat per l’article 75 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures

fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en

establiments turístics, disposa que la presidència de l’Agència de l’habitatge de

Catalunya correspon a la persona titular de la secretaria competent en matèria

d’habitatge.

El mateix article, a l’apartat 2, lletra h), estableix que correspon al president o

presidenta de l’Agència: “Aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió

de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l’habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris

d’habitatges públics que administra o gestiona l’Agència, sens perjudici que es

pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans

de l’Agència de l’habitatge de Catalunya”.

La Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències de la

persona titular de la presidència de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, disposa

que l’atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència especial correspon a

la persona titular de la Direcció de Programes Socials d’habitatge.

L’article 25 de l’annex que recull els Estatuts de l’Agència de l’habitatge de

Catalunya, aprovats pel decret 157/2010, de 2 de novembre, regula les funcions de la

Direcció de Programes Socials d’habitatge i a la lletra b) estableix que li correspon

“tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions d’urgència

especial per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en

situacions especials, en els termes establerts a les normes reguladores”.

Atès l’exposat anteriorment i en ús de les facultats que atribueix l’article 5 de la

Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, al president

de l’Agència, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d’habitatge,

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 330

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

RESOLC:

—1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques

d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària

en situacions especials i per atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència

d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos

reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en

casos de dació en pagament, degudament acreditats, amb la finalitat de prevenir

l’exclusió social residencial.

—2 Les prestacions que preveu aquesta Resolució s’atorguen en funció de les

disponibilitats de les partides pressupostàries assignades a l’Agència de l’habitatge

de Catalunya.

—3 Les sol·licituds de les prestacions econòmiques d’urgència especial per al

pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària presentades a l’empara

de l’Ordre 559/2009, de 22 de desembre, i no resoltes en el moment de l’entrada en

vigor d’aquesta Resolució, es resoldran de conformitat amb les bases que figuren

a l’annex, llevat que la persona sol·licitant s’hi oposi expressament.

—4 Aquesta Resolució entrarà en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2012

CARLES SALA I ROCA

President

ANNEx

Bases reguladores

—1 Objecte i finalitats

1.1. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les prestacions econòmiques

d’urgència especial per al pagament del lloguer, de quotes d’amortització

hipotecària en situacions especials, i per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge

com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària de

conformitat amb l’article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a

l’habitatge.

1.2. La finalitat que es pretén amb l’atorgament d’aquestes prestacions és deixar

sense efecte l’acció de desnonament judicial per impagament del lloguer o d’embargament

de l’habitatge per impagament de quotes hipotecàries, possibilitant la

permanència a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència

i prevenir l’exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l’habitatge que

constitueix la residència habitual i permanent.

—2 Persones destinatàries

2.1. Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a

Catalunya, les unitats de convivència de les quals tenen uns ingressos baixos o

moderats que posen en perill la seva integració social, la qual cosa els podria abocar

a una situació extrema de risc d’exclusió social.

2.2. Les persones destinatàries de les prestacions han de ser titulars d’un contracte

de lloguer, d’un contracte de cessió o d’una subrogació sobre un habitatge,

i ho han d’acreditar documentalment, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei

29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en relació amb els articles

15, 18 i concordants de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, i els

articles 18 i 33 de la Llei 10/1998, de 5 de juliol, d’unions estables de parella; ha de

ser titulars d’un crèdit hipotecari o haver perdut l’habitatge com a conseqüència

d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o altres processos reconeguts

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 331

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació

en pagament, degudament acreditats.

2.3. No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d’habitatges

dels parcs públics i tampoc les persones que han rebut l’oferta per accedir a un

habitatge del parc públic de lloguer i no l’han acceptat.

—3 Caràcter i modalitats de les prestacions

3.1. Les prestacions objecte d’aquestes bases són considerades prestacions econòmiques

d’urgència social, i queden excloses del sistema de concurrència pública.

Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter puntual, en els casos en què es sol·licita

la prestació per haver contret un deute, i per un període d’un any, en els casos en què se sol·licita la prestació perquè s’ha produït la pèrdua de l’habitatge habitual,

sempre que es disposi de l’informe favorable dels serveis socials d’atenció primària

o especialitzada i que es compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

2.2. Les prestacions d’urgència especial tenen les següents modalitats:

a) Prestació per al pagament del deute contret de rendes del lloguer o de les

quotes d’amortització hipotecària.

b) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència

d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts

i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació

en pagament, degudament acreditats, que consisteix en un ajut per pagar els rebuts

del lloguer durant un període de fins a dotze mesos i que pot incloure les despeses de fiança o d’accés a un altre habitatge.

—4 Condicions per a l’accés a les prestacions

4.1. Prestació per al pagament de les rendes pendents del lloguer o de les quotes

d’amortització hipotecària.

a) Per poder accedir a aquestes prestacions cal garantir la liquidació del deute

existent i estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer o quotes

d’amortització des del moment en què es presenta la sol·licitud.

b) Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat mitjançant un nou informe justificatiu.

L’ampliació proposada es valorarà i, si s’escau, es podrà resoldre favorablement

sempre dins dels límits de les quanties establerts a la base 9 d’aquesta Resolució.

c) Excepcionalment, quan el deute acumulat superi els límits establerts a la

base 9, i sempre que es justifiqui documentalment que s’ha arribat a un acord entre

la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de

l’habitatge, per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement

la prestació.

d) Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim

establert a la base 9 d’aquesta Resolució, es podrà concedir una nova prestació, fins

a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com

a mínim, entre la prestació inicialment atorgada i la nova sol·licitud.

e) Les persones que hagin estat beneficiàries amb anterioritat fins a la quantia

màxima no poden sol·licitar una nova prestació fins que no hagi transcorregut un

mínim de dos anys entre l’últim mes concedit i la nova sol·licitud.

4.2. Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència

d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària o altres processos reconeguts

i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació

en pagament, degudament acreditats.

a) Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada.

b) Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es

deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a sis mesos.

Per a les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos a partir de l’entrada

en vigor d’aquesta Resolució, el termini anterior s’amplia en dotze mesos.

c) Per poder accedir a aquesta prestació cal estar en condicions de poder pagar

les rendes del lloguer.

d) Les persones sol·licitants han de ser titulars d’un contracte de lloguer d’un

habitatge o estar en procés de cerca d’habitatge. En aquest últim supòsit, es podrà

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 332

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

dictar una resolució favorable de la sol·licitud de prestació condicionada a l’aportació

del contracte d’arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l’endemà

de la data de la seva notificació.

—5 Requisits que han de complir les persones beneficiàries

5.1. Requisits generals

a) Poden ser perceptores les persones que preveu la base 2.1, sempre que la unitat

de convivència de la qual formen part tingui uns ingressos mensuals no superiors

a 2,35 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat i

compleixin els requisits específics per a cada tipus de prestació.

b) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència

un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

c) L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant,

entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal

corresponent.

d) Aquestes prestacions s’adrecen a persones que es troben en situació de risc, i

la constitució de garantia o aval per part de tercers no és obstacle per a l’atorgament

de la prestació.

5.2. Requisits específics de les prestacions per al pagament de deutes de lloguer

a) haver contret un deute, sempre que la data del primer rebut de lloguer impagat

no sigui superior a dotze mesos, comptats des de la data de presentació de la sollicitud,

amb excepció dels casos en què s’hagi iniciat un procés de desnonament.

b) Deure a un/a creditor/a les rendes del lloguer per circumstàncies sobrevingudes

i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials d’atenció

primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per

raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.

c) Que l’import del lloguer a pagar no superi els imports mensuals màxims

següents:

800 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.

70 euros a la demarcació de Barcelona.

550 euros a la demarcació de Tarragona.

500 euros a la demarcació de Lleida.

550 euros a la demarcació de Girona.

d) Les persones sol·licitants han d’haver pagat el lloguer un període mínim de

sis mesos des de la signatura del contracte fins al període per al qual se sol·licita

la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les

quals s’exigeix el pagament de tres mesos.

e) A la data de la resolució de la prestació ha de restar un temps de vigència del

contracte de lloguer superior a vuit mesos o, en cas contrari, la persona propietària

ha de garantir documentalment la renovació contractual.

f) No poden percebre la prestació les persones arrendatàries que tinguin parentiu

per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció

o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores ni amb cap altre membre

de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la

persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona

jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.

5.3. Requisits específics de les prestacions per pagar les quotes d’amortització

hipotecària

a) Deure a un/a creditor/a les quotes d’amortització d’un préstec hipotecari de

l’habitatge destinat a domicili habitual i permanent, per circumstàncies sobrevingudes

i no previsibles, degudament justificades amb informe dels serveis socials

d’atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació

per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.

b) L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari a pagar per part de

la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims

següents:

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 333

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

1000 euros si l’habitatge està situat a la ciutat de Barcelona.

900 euros a la demarcació de Barcelona.

700 euros a la demarcació de Tarragona.

700 euros a la demarcació de Lleida.

700 euros a la demarcació de Girona.

c) Les persones sol·licitants han d’haver pagat les quotes d’amortització hipotecària

d’un període mínim de dotze mesos anteriors al període per al qual es sol·licita

la prestació, llevat del supòsit de les prestacions que preveu la base 4.1.d), per a les

quals s’exigeix el pagament de tres mesos.

5.4. Requisits específics de la prestació per a situacions de pèrdua de l’habitatge

com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres

processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge,

com en casos de dació en pagament, degudament acreditats.

a) L’import de la renda del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la

prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

750 euros si l’habitatge està situat a Barcelona ciutat.

600 euros a la demarcació de Barcelona.

450 euros a la demarcació de Tarragona.

400 euros a la demarcació de Lleida.

450 euros a la demarcació de Girona.

b) Acreditar uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer.

c) Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual es sol·licita

la prestació en alguna entitat de crèdit que hagi subscrit conveni de col·laboració

amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

d) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en la mateixa entitat de crèdit

on es tingui domiciliat el pagament del lloguer.

—6 Ingressos de la unitat de convivència

6.1. Als efectes d’aquestes bases s’entén per unitat de convivència el conjunt de

persones empadronades en un mateix domicili, tant si tenen relació de parentiu

entre elles com si no.

6.2. Per determinar si la persona sol·licitant compleix els requisits per ser beneficiària,

els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors als

establerts a la taula ponderada de l’IRSC que determina els límits en funció de la

zona on està situat l’habitatge i del nombre de membres que componen la unitat

de convivència.

6.3. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.

gencat.cat/habitatge.

6.4. Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones afectades per

alguna discapacitat i acrediten un grau d’invalidesa igual o superior al 65 per cent,

així declarat per l’ICASS, els ingressos d’aquesta unitat s’hauran de comparar amb

els del tram següent de les taules de l’IRSC.

—7 Sol·licitud de la prestació

7.1. Les sol·licituds per accedir a les prestacions que regulen aquestes bases es

poden presentar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució

al DOGC.

7.2. Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades

i signades per la persona sol·licitant de la prestació, acompanyades per

la documentació que s’indica a la base 8.

7.3. Les sol·licituds s’han de presentar a les dependències següents:

A les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social municipal

o comarcal, a les oficines locals d’habitatge o a les dependències de l’Agència

de l’habitatge de Catalunya. La relació de les adreces d’aquestes dependències s’indiquen al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.gencat.

cat/habitatge.

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 334

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que estableixen els articles 25

de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya, i 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4. La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les condicions

de les prestacions.

7.5. Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya http://www.

gencat.cat/habitatge.

—8 Documentació

8.1. Documentació general

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIE vigent de la persona

sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Si algun dels

membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, aportarà document

identificatiu equivalent. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI,

han de fer constar en la sol·licitud, a més de la referència d’aquests documents, el

NIE que tenien abans d’obtenir el DNI.

b) Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària

o especialitzada sobre la situació de la unitat de convivència.

c) Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud

que acrediti la residència a l’habitatge de totes les persones que formen la unitat

de convivència.

d) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat

de convivència.

d.1) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines

prèvies a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines

perquè encara no se’n disposa, el contracte de treball. En el cas de treballadors per

compte propi hauran d’aportar la darrera declaració de l’IRPF trimestral.

d.2) En el cas de persones en situació d’atur, certificat/s de l’oficina de treball amb

l’import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud.

d.3) En el cas de persones pensionistes, certificat/s emès/esos per l’òrgan o òrgans

pagadors de l’import a percebre durant l’any en curs.

e) Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos a les bases

5.1.a), 5.1.b) i 5.2.f) en relació amb les persones sol·licitants de les prestacions.

f) Autorització de les persones sol·licitants i de totes les persones que formen la

unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen la sol·licitud puguin demanar

i obtenir dades d’aquests que siguin rellevants per a la tramitació a l’Agència

Tributària, a la Seguretat Social i al padró municipal corresponent.

g) Fotocòpia compulsada del llibre de família, si s’escau.

h) Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si s’escau.

i) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu

a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la

unitat de convivència.

8.2. Documentació específica relativa a la prestació per pagar rendes pendents

del lloguer:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom

de la persona sol·licitant.

b) Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que indiqui

l’import detallat del deute i dels mesos corresponents. Aquest document es troba

incorporat a l’imprès de sol·licitud de la prestació.

c) Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació, a nom

de la persona propietària o administradora de l’habitatge, signada per aquesta i amb

la diligència de conformitat de l’entitat bancària.

d) Fotocòpia compulsada de la documentació relativa al procés de desnonament

de la qual es disposi, en el cas que aquest s’hagi iniciat, i justificant d’haver sol·licitat

advocat d’ofici o nomenament d’aquest, si s’escau.

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 335

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

8.3. Documentació específica relativa a la prestació pel pagament de les quotes

d’amortització del préstec hipotecari:

a) Fotocòpia compulsada de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.

b) Certificat de l’entitat creditora on consti el nom de la persona titular, l’immo- ble hipotecat, la data de constitució del préstec i el detall de les quotes vençudes

no pagades.

c) Full de dades bancàries per poder realitzar el pagament de la prestació a creditors,

formalitzat per l’entitat que ha concedit el préstec hipotecari i signat per la

persona sol·licitant de la prestació.

8.4. Documentació específica relativa a la prestació per a situacions de pèrdua de

l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament o d’execució hipotecària, o altres

processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge,

com en casos de dació en pagament, degudament acreditats: a) Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer vigent registrat i amb la fiança

dipositada a la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària

de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què

s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en

pagament.

c) Justificació d’haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries

de l’habitatge anterior, si no queda prou justificat a la documentació del procés.

d) Declaració responsable relativa a si s’han sol·licitat o obtingut altres ajuts

per a la mateixa finalitat, segons model facilitat per l’Agència de l’habitatge de

Catalunya, i de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Tots els rebuts de lloguer pagats de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut, fins a

la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de les persones que estan pendents

d’accedir a un habitatge en règim d’arrendament, o que havent-hi accedit encara

no en puguin disposar, s’haurà de presentar el rebut corresponent en un termini

màxim de 60 dies.

8.5. L’Agència de l’habitatge de Catalunya, si ho considera convenient per a

la resolució de les sol·licituds, pot demanar documentació complementària als

interessats.

—9 Quantia de les prestacions

9.1. La quantia màxima de les prestacions regulades per aquestes bases és de

3.000,00 euros per a cada modalitat.

El total de les mensualitats per a les quals es poden atorgar aquestes prestacions,

en els supòsits regulats a la base 3.2.a), és com a màxim de dotze mesos, encara que

la suma dels seus imports no arribi a la quantia màxima anterior.

9.2. La prestació per fer front a situacions de pèrdua de l’habitatge regulades a la base 3.2.a) es pot atorgar per despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim

de lloguer i per al pagament dels rebuts del lloguer, o únicament per aquest segon

concepte. a) La quantia màxima de la prestació per satisfer despeses de fiança i d’accés a

l’habitatge en règim de lloguer és de 600 euros.

b) La quantia màxima per satisfer el pagament del lloguer és de 2.400 euros, que

es poden fer efectius en pagaments fraccionats dins dels dotze mesos següents a la

concessió de la prestació, sempre que s’acrediti el pagament mensual del lloguer.

Quan l’import del lloguer anual sigui inferior a 2.400 euros, la prestació s’atorgarà

per l’import anual del lloguer.

Es reconeix el dret a percebre aquesta prestació a partir del mes següent a la

data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s’ha dictat una resolució

condicionada a l’aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del

mes en què s’hagi aportat el contracte.

—10 Tramitació, resolució, notificació 10.1. Les sol·licituds es tramiten mitjançant la col·laboració de les borses de la

xarxa de mediació per al lloguer social municipals o comarcals o de les oficines

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 336

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

locals d’habitatge que hagin subscrit conveni de col·laboració amb l’Agència de

l’habitatge de Catalunya a aquests efectes.

10.2. L’atorgament de les prestacions es fa per resolució de la persona titular de

la direcció de Programes Socials de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.

10.3. El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és

de tres mesos a comptar de la data de presentació de la documentació completa.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les

persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per

silenci administratiu.

10.4. S’entén acceptada la prestació per part de les persones perceptores si, en el

termini de deu dies, comptats a partir de la data de notificació, no han manifestat

expressament la seva renúncia.

10.5. Contra les resolucions d’atorgament o denegació d’aquestes prestacions,

que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el

termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, davant la persona titular

de la direcció de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu,

d’acord amb l’establert a la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de

delegació de competències.

—11 Justificació

11.1. La justificació del compliment de la finalitat i de la destinació de l’import de la prestació al pagament del lloguer es fa mitjançant la presentació dels duplicats

dels rebuts del pagament del lloguer o dels documents justificatius de l’abonament

que emet l’arrendador/a de l’habitatge, o el jutjat, si s’escau. En els rebuts de lloguer

hi ha de constar el nom de la persona propietària o administradora, el de la persona

arrendatària, l’import del lloguer i el mes corresponent.

11.2. Quan la prestació es destini al pagament de quotes d’amortització hipotecària,

és l’entitat creditora qui ha d’emetre els documents justificatius.

11.3. Aquests documents justificatius els han de presentar les persones perceptores,

en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del cobrament de la

prestació.

11.4. La justificació del pagament de les mensualitats de lloguer, en el cas de les

prestacions per fer front a situacions de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència

d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària o altres processos reconeguts

i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en casos de dació en pagament, degudament acreditats, es farà mitjançant la informació facilitada

per les entitats financeres que col·laborin en la gestió d’aquestes prestacions, tal

com s’estableix a la base 5.4.c), o per altres sistemes que puguin acreditar aquest

pagament quan aquesta no sigui possible.

11.5. Per poder accedir al pagament inicial previst a la base 9.2.a) per satisfer el pagament de despeses de fiança, d’alta de serveis de l’habitatge i de trasllat, no

poden haver transcorregut més de tres mesos entre la data de la primera despesa per

aquest concepte i la presentació de la sol·licitud. Per a la justificació cal aportar les factures corresponents, el resguard de la fiança del contracte de lloguer dipositada

a la Generalitat de Catalunya i les factures justificatives dels altres conceptes.

—12 Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores les borses de lloguer de la xarxa de mediació per al

lloguer social, les administracions o empreses públiques d’àmbit local i les entitats

sense ànim de lucre, que hagin signat convenis de col·laboració amb l’Agència de

l’habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i

gestió de les sol·licituds i d’aproximar l’Administració als ciutadans.

—13 Pagament de les prestacions

13.1 El pagament de les prestacions objecte d’aquesta Resolució es farà per

transferència ordinària de la manera següent:

a) A la persona propietària de l’habitatge o a la persona que la representi legalment,

quan es tracti d’imports impagats de rendes del lloguer.

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 337

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

b) Al jutjat corresponent, en el cas que s’hagués iniciat un procés de desnonament.

c) A l’entitat creditora del deute, quan es tracti d’imports impagats de les quotes

d’amortització.

d) A la persona sol·licitant, quan es tracti de la prestació per atendre situacions de

pèrdua de l’habitatge, un cop acreditat que aquesta està al corrent del pagament del

lloguer per mitjà de la informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren

amb l’Agència de l’habitatge de Catalunya en la gestió de les prestacions.

13.2. D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret

a l’habitatge, i amb la base 5 d’aquesta Resolució, el pagament s’ha de fer per mitjà

d’una entitat financera. A aquesta entitat li correspon el retorn dels imports de les

prestacions atorgades en excés, d’acord amb els procediments de reintegrament o,

si s’escau, de compensació legalment establerts.

13.3. Les prestacions d’urgència especial per al pagament del lloguer es poden

abonar directament a la persona beneficiària o si aquesta cedeix expressament el

dret al cobrament de la prestació, al propietari de l’habitatge o a la persona que

presta un servei de tutela o mediació conforme la legislació vigent.

13.4. L’Agència de l’habitatge pot comptar amb la col·laboració d’entitats financeres

públiques i privades per fer el seguiment i control dels pagaments dels rebuts de lloguer, mitjançant convenis subscrits a aquests efectes.

—14 Control

14.1. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació

que se’ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre’s a les actuacions de

comprovació de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, de la Intervenció General de

la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents,

d’acord amb la normativa aplicable. Igualment han de comunicar a l’òrgan concedent

qualsevol altre ajut econòmic que hagin rebut per a la mateixa finalitat.

14.2. L’òrgan concedent pot revisar la prestació concedida i modificar-ne la

resolució d’atorgament en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent

d’altres ajuts que, amb caràcter incompatible, es determinen a la base 16

d’aquesta Resolució.

—15 Extinció i reintegrament de les prestacions

15.1. Són causes d’extinció de les prestacions:

a) La mort de la persona beneficiària.

b) La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària, si implica la

pèrdua permanent dels requisits de necessitat.

c) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.

d) L’engany en l’acreditació dels requisits.

15.2. Reintegrament de l’import de la prestació

a) Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat

familiar o de convivència i, si s’escau, les entitats financeres, han de reintegrar,

a iniciativa pròpia o a requeriment de l’Administració, d’acord amb la normativa

vigent, les quanties aportades en excés i en dipòsit al compte de la persona beneficiària,

a partir del mes següent de la data d’extinció del dret a la prestació; així

com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es

produeixi alguna de les causes d’extinció o suspensió de la prestació o qualsevol

altra causa admesa en dret.

b) Quan es produeixi alteració en les condicions i requisits que han motivat l’atorgament

i, en el cas de falsedat de les dades aportades per la persona beneficiària,

l’òrgan competent ha d’iniciar un procediment de reintegrament de les prestacions

econòmiques atorgades i abonades indegudament, de conformitat amb l’article 99

i amb l’aplicació de les regles establertes a l’article 100, ambdós del decret legislatiu

3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de la Llei de finances públiques de

Catalunya, i altra normativa aplicable.

c) L’ens o l’òrgan gestor ha de notificar a la persona interessada la corresponent

resolució de revocació i reintegrament de la prestació indegudament percebuda i

Disposicions

CVE-DOGC-A-12356121-2013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6286 – 4.1.2013 338

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X

DL B 38014-2007

l’ha de posar en coneixement del Departament d’Economia i Finances, als efectes

que corresponguin.

d) Quan la consignació judicial d’aquest import no suposi deixar sense efecte

l’acció de desnonament. En aquest cas, es demanarà al Jutjat el retorn de les quan- titats consignades per l’Administració de la Generalitat, mitjançant notificació de

la resolució d’extinció de la prestació atorgada.

e) Quan la prestació tingui per finalitat el pagament de quotes d’amortització hipotecària, si l’entitat financera executés un aval constituït per tercers, cal retornar

a l’Administració les quantitats abonades per aquest concepte.

15.3. Les quanties indegudament percebudes s’han de reintegrar des del primer

dia del mes següent a aquell en que hagi variat la situació, qualsevol que sigui el

moment en que es detecti la variació, a excepció que l’acció hagi prescrit, tal com

es regula al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de la Llei

de finances públiques de Catalunya, i altra normativa aplicable.

—16 Incompatibilitats i compatibilitats

16.1. Aquestes prestacions són incompatibles:

a) Amb la Renda bàsica d’emancipació, regulada al Real decret 1472/2007, de

2 de novembre.

b) Amb les prestacions econòmiques de dret de concurrència per al pagament del

lloguer previstes a l’article 72.2.a) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a

l’habitatge, quan l’objecte siguin les mateixes mensualitats. Quan les prestacions

siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un

mateix any natural no pot superar l’import màxim fixat a la base 9.1.

c) Es podrà concedir a una mateixa persona sol·licitant la prestació per pagar

deutes de lloguer i la prestació d’ajut a persones desnonades en un mateix any

natural, sempre i quan la suma de les dues prestacions no superi l’import màxim

fixat a la base 9.1.

16.2. No impedeix l’atorgament de la prestació el fet que una entitat sense

ànim de lucre, que hagi signat conveni amb l’Agència de l’habitatge amb aquesta

finalitat, concedeixi un ajut transitori, en concepte de bestreta, al sol·licitant amb

la mateixa finalitat. La concessió d’aquest ajut per part de l’entitat sense ànim de

lucre no pressuposa l’aprovació de la prestació per part de l’Agència de l’habitatge

de Catalunya.

—17 Règim jurídic

17.1. El règim jurídic aplicable és el definit en l’article 72.2.b) de la Llei 18/2007,

de 28 de desembre, del dret a l’habitatge; en les bases d’aquesta Resolució, i en el

que s’estableix en els apartats següents.

17.2. Pel que fa a la tramitació i al procediment, són d’aplicació la Llei 26/2010,

de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques

de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14

de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya.

17.3. Pel que fa a la regulació substantiva, són normes d’aplicació subsidiària la

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i la Llei

12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

17.4. Les prestacions que regulen aquestes bases resten sotmeses al règim fiscal

aplicable a les aportacions dineràries, d’acord amb l’establert a l’article 8 de la Llei

13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

(12.356.121)

*

Comunicat de la PAH de l’Alt Penedès

Es comunica a totes les PAH’s i d’altres organitzacions, que el proper dia 20 de desembre, es convoca un cercavila banquer que es farà per totes les entitats financeres ubicades a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès.

L’acció consistirà en assegudes davant de les oficines bancàries situades a la Rambla de Nostra Senyora, on també es recolliran signatures de suport a la ILP per la dació en pagament

El punt de trobada amb companys d’altres PAH’s, serà l’estació de rodalies de Vilafranca del Penedès a les 9 del matí.

Es demana l’assistència amb xiulets, pancartes i cartells

La PAH de l’Alt Penedès organitza un concert solidari per a recollir menjar nadalenc per les famílies afectades per la crisi

El Nadals acostumen a ser unes dates on les famílies es troben a la taula i gaudeixen d’un bon menjar en companyia de la seva família i amics.

La greu crisi financera i política està atacant de forma molt dura a moltes famílies del país i del Penedès i aquest Nadal, no podrà ser així per moltes de les famílies penedesencs que estan afectades per la crisi i només podran menjar allò que des de Càrites o el Rebost Solidari puguin administrar.

No ens trobem només en un escenari on trobem desnonaments diaris, famílies que resten endeutades de per vida, ens trobem amb famílies que han de fer ús dels serveis socials, de Càrites, el Rebost Solidari, per poder menjar i garantir una alimentació, sovint insuficient pels seus fills i per elles mateixes.

Els serveis de Càrites i el Rebost Solidari, es troben saturats i en alguns cops, mancats d’alguns aliments imprescindibles i no hauria de ser responsabilitat d’aquestes entitats garantir aquesta alimentació bàsica de la ciutadania. És responsabilitat de l’administració garantir aquest dret bàsic.

Per això la PAH de l’Alt Penedès ha preparat una jornada solidaria pel proper dissabte dia 22 de desembre a les 19,00 hores a l’Auditori Montserrat Junyent de l’Escola Municipal de Música, on diverses persones i grups, de forma solidària i gratuïta, participaran en la recollida d’aliments nadalencs (brou, torrons, neules, polvorons, galets, nous, figues) per com a mínim intentar , si més no pels fills de les famílies afectades, que l’àpat d’aquest Nadal sigui una mica diferent a la resta de dinars de l’any.

Amb aquest acte, no pretenem ser només solidaris i solidaries, sinó també volem denunciar la greu situació que moltes de famílies del nostre país i comarca estan patint, per culpa d’una crisi provocada per una minoria avariciosa i especulativa, però que afecta a la majoria de la població.

 

Vilafranca del Penedès 17 de desembre de 2012

Vilafranca ha aprovat per unanimitat declarar com a municipi anti desnonaments en el ple celebrat el passat dimarts 30 d’octubre de 2012

Moció presentada al Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el Ple del dia 31 d’octubre, encapçalada per la CUP, ICV-IU, ERC i PSC i aprovada per unanimitat. Proposa manifestar el rebuig als desallotjaments i declarar Vilafranca com a vila activa en la prevenció dels desallotjaments.

Moció de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de ’Alt  Penedès que presenten conjuntament els portaveus dels grups municipals  de la CUP, ICV-IU, ERC i PSC de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per al Ple ordinari del dia 30 d’octubre de 2012 en contra dels desallotjaments / desnonaments per motius econòmics.

Ates que al conjunt de l’Estat se’n registren 517 al dia durant el primer trimestre del 2012, el 40% dels quals als Països Catalans i les xifres de cada any demostren que la situació lluny de fre, va en augment, any 2010, 150 diaris, any 2011, 260 i any 2012, 517 desallotjaments diaris.

Ates que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”, swaps o assegurances laborals entre d’altres.

Ates que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.

Ates que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments i consells comarcals en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda.

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució espanyola. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió).

Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge.

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal i comarcal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments i consells es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut de les persones i famílies empobrides.

Considerant que la situació d’aquestes famílies es esdevinguda per la pèrdua dels seus llocs de treball i que la situació del món laboral no millorarà ni a curt ni a mig termini ja que son més dels 8 milions de llocs de treball destruïts a recuperar,  5,700,000 des empleats que consten a les llistes més els 3 milions de places ocupades en cursos de formació per des empleats que no consten a les llistes.

Proposem els següents acords:

-          Manifestar el rebuig als desallotjaments/desnonaments i la solidaritat amb les famílies afectades i declarar ( Vilafranca del Penedès) vila activa en la prevenció dels desallotjaments i en l’atenció després de la realització d’aquest.

-          Demanar a Ofideute, afegir al conveni subscrit que les línies a treballar en la mediació en els casos de possibilitat de continuació de pagaments reduïts siguin: les carències en l’amortització de capital, reducció del tipus d’interès,  ampliació del termini d’amortització i/o una quita sobre el total del deute.  I en el casos d’impossibilitat de pagament les línies a treballar siguin la dació o condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim i/o la opció a recompra del propi habitatge.

-          Citació conjunta amb el Consell Comarcal als directors de les entitats que treballen al municipi per a que posin a disposició de forma urgent a través dels seus superiors, part dels milers de vivendes tancades i que amb un lloguer adequat als ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per a un temps no menor de 5 anys i amb revisions en  casos, siguin destinades exclusivament  als casos de les famílies desallotjades/ desnonades que no han arribat a cap acord amb l’entitat i que per tant,  han fet que aquestes famílies passin a l’exclusió social i ha ocupar les llistes d’espera dels ja saturats serveis socials (municipals)que no disposen de vivendes socials disponibles per a atendre aquestes famílies . Hem d’evitar l’ imatge dels pisos petera contra la que tan hem lluitat.

-          Instar a l’oficina de la Generalitat d’Ofideute que inclogui les línies d’actuació que inclou aquesta moció i que les prengui com apropies tan en convenis am d’altres entitats com al seu normal funcionament.

-          Donar  trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute,  al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).

 

http://www.rtvvilafranca.cat/noticies-rtvvilafranca/politica/30927-suport-municipal-a-la-lluita-contra-els-desnonaments.html

Paralizado el 3er Intento de desahucio de Lina y sus hijos! JUNTOS SI SE PUEDE!!

Ahora paramos desahucias a distancia. Éramos tantos que no se han atrevido ni a salir del juzgado. No quieren pasar esa vergüenza porque saben que lo que hacen es sucio.

ESTE DESAHUCIO LO HEMOS PARADO

Enhorabuena Lina! inmensas gracias a PAH Anoia, PAH Garraf, PAH Baix Penedés, vecinos, abogados, amigos y gente solidaria! Enhorabuena y felicidades por vuestro valor, fuerza y ánimo…hoy has vuelto a ganar una batalla Lina, tu y los que son tan luchadores y valientes como tú, en esta guerra, batalla a batalla, la guerra será nuestra ;) Ellos no tendrán alma,…pero nosotros, corazón de acero. Por ti y por todos, ¡SI SE PUEDE!

Ara parem desallotjaments familiars a distància. Érem tants que no s’han atrevit ni a sortir del jutjat. No volen passar aquesta vergonya perquè saben que el que fan és brut.

AQUEST DESNONAMENT S’HA PARAT

Enhorabona Lina! Immenses gràcies a PAH Anoia, PAH Garraf, PAH Baix Penedès, veïns, advocats, amics i persones solidàries!  Enhorabona i felicitats pel vostre valor, força i ànim … avui has tornat a guanyar una batalla Lina, tu i els que són tan lluitadors i valents com tu, en aquesta guerra, batalla a batalla, la guerra serà la nostra;) Ells no tindran ànima, … però nosaltres, cor d’acer. Per tu i per tots,

SI ES POT!

Las mañanas de Cuatro a venido a cubrir el intento de desahucio de Lina y ha hecho un impecable tratamiento de la notícia. A partir del minuto 12:30 se habla de los desahucios y de las tragedias de los últimos días y a partir del minuto 29 la otra cara de la moneda, Lina esa gran luchadora. No os lo perdáis!

http://www.cuatro.com/Las_mananas_de_Cuatro/completos/Las_Mananas_de_Cuatro-Marta_Fernandez-Programa_integro-Actualidad_2_1498905034.html